RODO, Crawtico - Producent szczotek i pędzli

RODO, Crawtico - Producent szczotek i pędzli

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zakład Produkcyjno-Handlowy "CRAWTICO"

1. DEFINICJE

1.1. Administrator Adam Krawczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Adam Krawczyk Zakład Produkcyjno-Handlowy "CRAWTICO" ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: ul. Słowiańska, nr 39, 32-447 Siepraw, NIP 6810003625, tel. 12 274-63-64 wew. 118, e-mail: biuro@crawtico.com.pl

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://crawtico.com.pl/

1.6.Poczta Elektroniczna Administratora – elektroniczna poczta służbowa pracowników i innych osób upoważnionych do reprezentacji Administratora, wykorzystywana do prowadzenia korespondencji mailowej dotyczącej działalności gospodarczej Administratora.

1.7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce lub prowadząca korespondencję za pośrednictwem Poczty Elektronicznej Administratora .

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU/POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ ADMINISTRATORA

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub Poczty Elektronicznej Administratora - Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU/ POCZTY ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRATORA

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu/Poczty Elektronicznej Administratora przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści, udostępniania formularza kontaktowego w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby korzystającej z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.2. Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.3.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.3.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.3.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZ KONTAKTOWY

3.4. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem dedykowanych adresów e-mail. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia zgody na przetwarzanie tych danych. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, danych prawdziwych i poprawnych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie, podanie danych nieprawdziwych lub niepoprawnych skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.5. Dane osobowe są przetwarzane:

3.5.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.5.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

4. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

4.1. Serwis wykorzystuje ,,Pliki cookies”. Informacja o plikach Cookies dostępna jest w zakładce ,,Polityka plików cookies

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

6.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

6.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danychosobowych;

6.1.2. Prawo uzyskania kopii danych;

6.1.3. Prawo do sprostowania;

6.1.4. Prawo do usunięcia danych m. in. w przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

6.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania;

6.1.6. Prawo do przenoszenia danych;

6.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

6.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;

6.1.9. Prawo wycofania zgody (jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody);

6.1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

6.2.1. w formie pisemnej na adres: Adam Krawczyk Zakład Produkcyjno-Handlowy "CRAWTICO" ul. Słowiańska, nr 39, 32-447

6.2.2. drogą e-mailową na adres: biuro@crawtico.com.pl

6.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

6.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

6.3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);

6.3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

6.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

6.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

6.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

7. ODBIORCY DANYCH

7.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe oraz podmiotom powiązanym z Administratorem; dane osobowe pracowników kontrahentów mogą być ujawniane innym kontrahentom jedynie i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy wzajemnej.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

8.1. Administrator nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

10. DANE KONTAKTOWE

10.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@crawtico.com.pl lub adres korespondencyjny Adam Krawczyk Zakład Produkcyjno-Handlowy "CRAWTICO" ul. Słowiańska, nr 39, 32-447.

11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

11.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 • Losowe produkty

  Trzonek do młotka

  Trzonek do młotka

  Zasuwa sprężynowa duża długi rygiel

  Zasuwa sprężynowa duża długi rygiel

  Skuwacz do lodu oprawny

  Skuwacz do lodu oprawny

  Mazak do zamszu KOLOR

  Mazak do zamszu KOLOR

  Smołowiec sizal

  Smołowiec sizal

 • Nowości

  Miotła Nylon Okrągła

  Miotła Nylon Okrągła

 • Szczotki do maszyn i urządzeń

  Dorabiamy i regenerujemy
  szczotki do maszyn różnych
  typów i zastosowań.

 • Formularz kontaktowy

 • Katalog pdf

  Pobierz najnowszy
  katalog produktów
  w formacie .pdf

 up